Loading

Autortiesības

Autortiesības

Autortiesības 2020, 2021 Canon Production Printing.

Nevienu šīs publikācijas fragmentu nedrīkst kopēt, pārveidot, atveidot vai pārsūtīt jebkādā veidā un izmantojot jebkādus elektroniskus, manuālus vai cita veida līdzekļus bez Canon Production Printing iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Ilustrācijas un printera izdruku attēli ir simulēti un ne vienmēr attiecas uz izstrādājumiem un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti katrā vietējā tirgū. Šīs publikācijas saturu nedrīkst interpretēt kā jebkādu garantiju vai galvojumu attiecībā uz konkrētām īpašībām vai specifikācijām, ne arī attiecībā uz tehnisku veiktspēju vai piemērotību noteiktiem pielietojuma veidiem. Šīs publikācijas saturs ik pa laikam var mainīties bez brīdinājuma.

CANON PRODUCTION PRINTING NEATBILD PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM JEBKĀDA VEIDA BOJĀJUMIEM, VAI ZAUDĒJUMIEM VAI IZDEVUMIEM, KAS RADUŠIES ŠĪS PUBLIKĀCIJAS SATURA IZMANTOŠANAS REZULTĀTĀ.

Valoda

Oriģinālās instrukcijas tulkojums no amerikāņu angļu valodas.