Loading

Copyright

Copyright

Copyright 2018, 2019 Océ.

Afbeeldingen en specificaties zijn niet per definitie toonaangevend voor producten en diensten die plaatselijk worden aangeboden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, gekopieerd, aangepast of overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of vertaald in een taal of computertaal in geen enkele vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch of handmatig, noch anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Océ.

OCÉ BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN DEZE PUBLICATIE, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET, BEHALVE ZOALS IN DIT DOCUMENT IS VERMELD, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. OCÉ IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR VERLIES OF ONKOSTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD VAN DEZE PUBLICATIE.

Océ behoudt zich het recht voor deze publicatie van tijd tot tijd inhoudelijk te wijzigen zonder de verplichting anderen hiervan op de hoogte te stellen.

Taal

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing uit het Amerikaans-Engels.