Loading

Ophavsret og varemærker

Copyright

Copyright 2019 Océ.

Illustrationer og specifikationer gælder ikke nødvendigvis for produkter og tjenester i det enkelte land. Denne håndbog eller dele af den må ikke gengives, kopieres, tilrettelægges eller videresendes, afskrives, lagres på et informationssøgningssystem eller oversættes til noget sprog eller computersprog i nogen som helst form eller med noget som helst middel, det være sig elektronisk, mekanisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Océ.

OCÉ GIVER INGEN SOM HELST GARANTI FOR INDHOLDET AF DENNE PUBLIKATION, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, UD OVER HVAD DER GIVES HERI, INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE EGNETHED TIL MARKEDSFØRING, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT BRUGSFORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. OCÉ KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART ELLER TAB ELLER UDGIFTER STAMMENDE FRA BRUGEN AF DENNE PUBLIKATIONS INDHOLD.

Océ forbeholder sig ret til at redigere denne publikation og fra tid til anden foretage ændringer i indholdet heraf uden at være forpligtet til at underrette nogen om sådanne ændringer.

Sprog

Oversættelse af den originale vejledning, som er på amerikansk engelsk.

Varemærker

Océ, Océ Colorado, Océ UVgel er registrerede varemærker tilhørende Océ-Technologies B.V. Océ er et Canon-firma.

Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corp. indregistreret i USA og/eller i andre lande.

Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere.