Loading

Autorská práva a ochranné známky

Copyright

Copyright 2019 Océ.

Vyobrazení a technické parametry nemusí odpovídat produktům a službám nabízeným na jednotlivých místních trzích. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, kopírována, upravována nebo přenášena, přepisována, ukládána v archivačním systému nebo překládána do jakéhokoli jazyka, i počítačového, v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, opticky, chemicky, ručně ani jinak, bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti Océ.

SPOLEČNOST OCÉ NEPOSKYTUJE ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU TÉTO PUBLIKACE, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, KROMĚ ZDE UVEDENÝCH PŘÍPADŮ, MIMO JINÉ I VČETNĚ ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL POUŽITÍ NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. SPOLEČNOST OCÉ NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA ZTRÁTY NEBO NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ OBSAHU TÉTO PUBLIKACE.

Společnost Océ si vyhrazuje právo opravovat tuto příručku a měnit její obsah, aniž by byla povinna kohokoli upozorňovat na provedené opravy nebo změny.

Jazyk

Překlad původních pokynů v americké angličtině.

Ochranné známky

Océ, Océ Colorado, Océ UVgel jsou registrované ochranné známky společnosti Océ-Technologies B.V. Océ je společností ve skupině Canon.

Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corp. v USA a dalších zemích.

Všechny další ochranné známky jsou majetkem vlastníků těchto známek.